Pouka o pravnom lijeku

Podnositelj prijave za upis ima pravo prigovora na Listu reda prvenstva u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od tri dana, računajući od dana objave Liste reda prvenstva sa rezultatima prijava upisa, dakle zaključno s 2. lipnjem 2017. godine.

Prigovor se podnosi  Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Rijeka, a putem Povjerenstva za provedbu upisa onog Centra predškolskog odgoja u kojem je podnesena prijava za upis djeteta.

Prigovor se dostavlja Povjerenstvu za provedbu upisa osobno ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu odgovarajućeg Centra predškolskog odgoja:

  • susak@rivrtici.hr,
  • maestral@rivrtici.hr,
  • turnic@rivrtici.hr,
  • zamet@rivrtici.hr,
  • potok@rivrtici.hr.

Odgovor na prigovor u pisanom obliku roditelju se dostavlja u zatvorenoj koverti putem oglasne ploče Centra predškolskog odgoja (ukoliko je prigovor podnesen osobno), odnosno putem elektroničke pošte (ukoliko je prigovor podnesen elektroničkom poštom).

O prigovoru rješava Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka te je odluka o prigovoru konačna.

Nakon donošenja odluka po prigovorima, utvrđuju se konačni rezultati upisa.